• tori M Roberto Travaglini uke Riccardo Proietti
  • tori M Franco Martufi uke Riccardo Proietti
  • Tori M Piero Villaverde uke Riccardo Proietti
  • tori Riccardo Proietti uke Gioacchino Properzi
  • tori M Alessio Autuori uke Riccardo Proietti
  • tori M Alessio Autuori uke Riccardo Proietti
  • Aikido Kotegaeshi
  • Aikido Ikkyo
  • Aikido Irimi Nage
  • Aikido uchikaiten Sankyo
  • Aikido Shionage